Татьяна Литвинова@7.litvinova

Предприниматель. В свободное время пишу стихи, песни, сказки.) Пою в хоре. Фотографирую. Изучаю историю.

http://www.tlcspb.com/

187 posts 242 followers 266 following

Advertisement


Татьяна Литвинова

#кПолётамГотова 🤟🤟🤟


4

Татьяна Литвинова

1.)Ключ / Анх 2.)Земля / воздух / небо 3.) Мальчик /Девочка 4.)1 0 5.)пирамида 6) шар/сфера 7.) Фараон /Змея , Кондор/ Папирус 8,9)Фараон смотрит 10) -io (итал.) - я . 1.) Key / Ankh 2.) Earth / air / sky 3.) Boy / Girl 4.) 1 0 5.) pyramid 6) ball / sphere 7.) Pharaoh / Snake, Condor / Papyrus 8.9) Pharaoh is watching 10) -io (ital.) - I . 1.) Ключ / Анх 2.) Зямля / паміж імі паветра / неба 3.) Хлопчык / Дзяўчынка 4.) 1 0 5.) піраміда 6) шар / сфера 7.) Фараон / Змяя, Кондар / Папірус 8,9) Фараон глядзіць 10) -io (італ.) - я . #воскрешениеОсириса #ўваскрашэннеАсірыса   #theResurrectionOfOsiris   #какСмотреть #очки   #howToWatch     #glasses   #акуляры #якГлядзець


0

Татьяна Литвинова

99г (лежит снег) (с)Татьяна Тарасевич . Стоит глыба на горе А народ кричит: -"Кто поставил этот бред?, С трёх сторон торчит. Кривота да косота, Ровных линий нет. Как огромного ежа Обернули в плед." -"Так громоздка и нелепа В прочем, это для меня Так с десяток метров где-то Она точно такова." -"Серо, грубо, как в похмелье Её мастер изваял. Впрочем, это я изделье И ваяньем не назвал." Вдоволь дружно пошумели Позлорадствовав слегка, И тепереча узрели Что уж глыба не одна. Он отряхивал одежду От укоров черноты И отыскивал надежду В лицах полных немоты. -"Я всё слышал. Всё, что пели Ваши души от тоски. Всё же странно, вы узрели С расстоянья лишь черты. Вы ещё раз посмотрите Вы увидите себя. Что? Теперь вы говорите, Как же глыба хороша! К этой глыбе прикоснувшись Я лишь чувствую тепло, А поближе к ней нагнувшись Слышу песню хорошо. Я хочу лишь быть понятным. Но, боюсь всё не для вас Своим чувством необъятным Я не тронул вас сейчас. Вы смотрели друг на друга Видя руки, ноги, грудь. И огромная услуга Вам понять кого-нибудь. Всё цветней, изящней, ярче Если сравниваться с ней Но лишь внешне, ну а дальше Она всей земли ценней." . #краеугольныйКамень   #FoundationStone   #КаменьКанцаПакут


1

Татьяна Литвинова

"Все дороги ведут в Рим." . "Куда бы я ни шла(ни шёл) -везде ты." "Везде вижу тебя." "Везде ищу тебя." "Во всех ищу тебя." "Я помню только те дороги, которые ведут к тебе." "Мне нужны только те дороги, которые ведут к тебе." . "All roads lead to Rome." . "Wherever I go - you are everywhere. I see you everywhere." "I'm looking for you everywhere." "I'm looking for you in all." "I remember only those roads that lead to you." "I need only those roads that lead to you." . "Усе шляхi да Рыму." . "Куды б я ні трапiла (трапiў) -усюды ты." "Усюды бачу цябе." "Усюды шукаю цябе." "Ва ўсіх шукаю цябе." "Я памятаю толькі тыя шляхі, якія вядуць да цябе." "Мне патрэбны толькі тыя шляхi, якія вядуць да цябе." . #дорога   #road   #шлях


12

Татьяна Литвинова

"Нужно разделять правду художественную от правды исторической." . "Artistic truth should be separated from historical truth." ("It is necessary to separate the artistic truth from the historical truth.") . "Трэба падзяляць праўду мастацкую ад праўды гістарычнай." "Мастацкую праўду трэба аддзяляць ад гістарычнай праўды." . #правда #праўда   #truth   #ЛеонардоДаВинчи #ЛеанардаДаВiнчы   #LeonardoDaVinci  


1

Advertisement


Татьяна Литвинова

Тарас (ТАрас)-( ударение на первый слог), сын бога Посейдона и нимфы Сатирион. . Тарас и таран - это одно и то же. . Город Тарас основан в VIII в. до н.э. выходцами из Спарты и Великой Греции (сейчас итальянский город Таранто. . Человеческое имя Тарас произошло от города Тарас. . По имени города назван род пауков Тарантулы, один из видов которого обитает в окрестностях города. С пауком связано средневековое поверье, что его укус приводит к истеричскому расстройству - "тарантизму", а излечить его можно особым ритуальным танцем под названием тарантелла. . Taras (TAras) - (emphasis on the first syllable), the son of the god Poseidon and the nymph Satirion. . Taras and ram are the same. . The city of Taras was founded in the VIII century. BC. immigrants from Sparta and Great Greece (now the Italian city of Taranto. . The human name Taras comes from the city of Taras. . By the name of the city is named the genus of spiders Tarantula, one of which lives in the vicinity of the city. The medieval belief is connected with the spider that its bite leads to hysterical disorder - “tarantism”, and it can be cured with a special ritual dance called the tarantella. . Тарас (ТАрас) - (націск на першы склад), сын бога Пасейдона і німфы Сатырыён. . Тарас і таран - гэта адно і тое ж. . Горад Тарас заснаваны ў VIII ст. да н.э. выхадцамі з Спарты і Вялікай Грэцыі (цяпер італьянскі горад Таранцей.) . Чалавечае імя Тарас адбылося ад горада Тарас. . Па імі горада названы род павукоў тарантулы, адзін з відаў якога жыве ў ваколіцах горада. З павуком звязана сярэднявечнае павер'е, што яго ўкус прыводзіць да истеричскому разлад - "тарантизму", а вылечыць яго можна асаблівым рытуальным танцам пад назвай Тарантэла. . #Тарас   #Taras   #Таран #Тарантул #Тарантелла   #Taranto     #Tarantula     #tarantella   #тарантэла #Таранто #Таранцей


2

Татьяна Литвинова

Эней - сын Анхiза і Афрадыты, сваяк Прыама, (з царскага роду дарданов) адзін з галоўных траянскіх герояў. Пасля падзення Троі Эней выратаваўся. Вынес з горада ў агнi на сваіх плячах старога бацьку і забраў з сабою сына. Пасля доўгіх падарожжаў Эней стварыў сваё царства ў Італіі. Эней - сын багіні кахання Венеры. Продак заснавальнікаў Рыма - Ромула і Рэма. Эней прывёў выратаваўшыхся траянцаў / iлiнаў (элiнаў ). (Афрадыта (ст.гр) = Венера (ст.рым)) . Троя / Iлiён (Элiён) - горад у Малой Азіі каля ракі Скамандра. У Трою Парыс павёз Алену, па гэтай прычыне на горад напалi саюзныя войскі ахейцаў і пасля дзесяцігадовай аблогі горад быў узяты пры дапамозе хітрасці з драўляным канём і разбураны. . Ахейцы (ахеяне) - адно з самых старажытных грэчаскіх плямёнаў, якое прыйшло з поўначы, яны заваявалі спрадвечнае насельніцтва - пеласгі і змешалiся з імі. У "Іліядзе" і "Адысеі" слова "ахейцы" служыць самым частым пазначэннем ўсіх грэкаў у супрацьлегласць ня грэкам. . Трос - Заснавальнікі траянскіх цароў, па імі якога была названая Троя. . Iл (Эл) - сын Троса, бацька Лаомедона, дзед Прыама, цар Троі, у гонар якога яна носіць другую назву: Iлiён (Элiен). . Прыам- цар Троі, глыбокі старац, бацька пяцідзесяці сыноў і пяцідзесяці дачок; у іх ліку - Парыс, Гектар, Дэiфоб, Касандра. . Гектар- сын Прыама і Гекубы, галоўны абаронца Троі. . Гекуба - жонка Прыама, маці дзевятнаццаці яго сыноў, у тым ліку Гектара і Парыса, і многіх дачок, у тым ліку - Касандры. . #Гекуба #Гектар #Прыам   #I  Л #Эл #Трос #ахейцы #Адысея   #I  лiада #Троя   #I  лiён #Элiён #Эней #Алена #Парыс #Касандра


3

Татьяна Литвинова

Troy / Ilion (Elion) is a city in Asia Minor near the Scamander River. In Troy, Paris took Helen, for this reason the city was attacked by the Allied army of the Achaeans and after a ten-year siege was taken with the help of a wooden horse and ruined. . Achaeans - one of the most ancient Greek tribes, who came from the north, conquered the original population - Pelasgians and mixed with them. In the Iliad and Odyssey, the word "Achaeans" is the most frequent designation for all Greeks, as opposed to non-Greeks. . Aeneas - the son of Anchise and Aphrodite, a relative of Priam, (from the royal family of Dardans) is one of the main Trojan heroes. After the fall of Troy, Aeneas escaped, carrying the old man of his father out of the burning city on his shoulders and taking his son with him. After long wanderings, Aeneas created his kingdom in Italy. Aeneas is the son of Venus, the goddess of love. The ancestor of the founders of Rome - Romulus and Remus. Aeneas brought the escaped Trojans / Ilintsy (Elints). (Aphrodite = Venus ) . Tros is a tribe of the Trojan kings, after whom Troy was named. . Il (El) is the son of Tros, the father of Laomedon, the grandfather of Priam, the king of Troy, in whose honor she bears the second name: Ilion (Elion). . Priam- king of Troy, a deep old man, father of fifty sons and fifty daughters; among them are Paris, Hector, Deifob and Cassandra. . Hector is the son of Priam and Gekuba, the main defender of Troy. . Hecuba is the wife of Priam, the mother of nineteen of his sons, including Hector and Paris, and many daughters, including Cassandra. .   #Troy     #Ilion     #Elion     #Hecuba     #Hector     #Priam     #Il     #El     #Tros     #Aphrodite     #Venus     #Aeneas     #Achaeans     #Paris     #Helen     #Iliad     #Odyssey  


1

Татьяна Литвинова

Троя / Илион (Элион) - город в Малой Азии у реки Скамандра. В Трою Парис увёз Елену, по этой причине город подвергся нападению союзного войска ахейцев и после десятилетней осады был взят при помощи хитрости с деревянным конём и разрушен. . Ахейцы (ахеяне) - одно из древнейших греческих племён, пришедшее с севера, завоевавшее исконное население - пеласгов и смешавшееся с ними. В "Илиаде" и "Одиссее" слово "ахейцы" служит самым частым обозначением всех греков в противоположность не грекам. . Эней - сын Анхиза и Афродиты, родственник Приама, (из царского рода дарданов) один из главных троянских героев. После падения Трои Эней спасся, вынеся из горящего города на своих плечах старика отца и уведя с собою сына. После долгих странствий Эней создал своё царство в Италии. Эней - сын богини любви Венеры . Предок основателей Рима - Ромула и Рема. Эней привёл спасшихся троянцев /илинцев (элинцев). (Афродита(др.гр) = Венера(др.рим)) . Трос - родоночальник троянских царей, по имени которого была названа Троя. . Ил (Эл) - сын Троса, отец Лаомедона, дед Приама, царь Трои, в честь которого она носит второе название: Илион (Элион). . Приам- царь Трои, глубокий старец, отец пятидесяти сыновей и пятидесяти дочерей; в их числе - Парис, Гектор, Деифоб, Кассандра. . Гектор- сын Приама и Гекубы, главный защитник Трои. . Гекуба - жена Приама, мать девятнадцати его сыновей, в том числе Гектора и Париса, и многих дочерей, в том числе - Кассандры. . #Илиада #Одиссея #Троя #Илион #Элион #Рим #Трос #Ил #Эл #Приам #Эней #Афродита #Гектор #Гекуба #Венера #Парис #Елена #ахейцы #ахеяне #эллины #элины


22

Татьяна Литвинова

Yakuro- "Pink...The Color of Love". . /слушаю музыку/ listen to music/ слухаю музыку . #цветы #музыка #цветомузыка #колераМузыка #кветкi   #music     #flowers     #colorMusic  


0

Татьяна Литвинова

Диктор Солигорского телевидения "СТК", Полина Тарасевич. Нарезка ляпов. /Моя двоюродная сестра. Люблю. Смеюсь. . Announcer of Soligorsk television "STK", Polina Tarasevich. Bloopers. /My cousin. Love Laugh . Дыктар Салігорскага тэлебачання "СТК", Паліна Тарасевіч. (Павлiнка :)) Нарэзка ляпаў. /Мая стрыечная сястра. Люблю. Смяюся. . #Полина #сестра #смешно #Солигорск #Палiна #Павлiнка #сястра #сьмешна #Салiгорск   #Polina     #cousin     #funny     #Soligorsk  


3

Татьяна Литвинова

#фотопрямосейчас #фотазараз   #photorightnow  

Saint Petersburg Botanical Garden


3

The end.